Teksti toimetamine

Teksti korrektuur ehk toimetamine tähendab teksti viimist vastavusse õigekeelsusnõuetega ja trükivigade parandamist. Trükivead on igasugused tehnilised apsakad, näiteks tühiku puudumine või tähtede vale järjekord. Korrektori ülesanne on niisiis põhiliste keelevigade parandamine.

Põhjalikumat tööd teeb keeletoimetaja, kes lisaks nimetatud toimingutele jälgib teksti loogilist ülesehitust, selgust ja ühemõttelisust, parandab loetavust ja stiilivigu. Tõlgete toimetamise puhul peab keeletoimetaja kontrollima ka alg- ja sihtteksti vastavust ning parandama näiteks tõlkesse sattunud valed arvandmed. Iga kord ei saa usaldada ka originaali, mistõttu peab toimetaja kahtlema kõiges. 

MIDA TOIMETAMISEL PARANDATAKSE

Üldiselt on toimetades olulised teksti kaks külge: tehniline ja keeleline selgus. Tehniline külg tähendab seda, et rea- ja lõiguvahetused, joondamine, lõigueristus, poolitamine, tühikute asetus jms peavad olema õiged. Keelt korrigeerides jälgitakse järgmisi üksikasju

 • õigekiri:
  • kokku- ja lahkukirjutamine,
  •  algustähe õigekiri,
  • numbrid,
  • lühendid,
  • häälikuõigekiri;
 • vormi- ja sõnamoodustus;
 •  sõnade tähendus;
 •  loogikavead;
 •  kirjavahemärgid;
 •  lauseehitus;
 •  stiil.