Tolkning

Tolkning

Tolkning erbjuds av så gott som alla översättningsbyråer. Tolkning behövs på konferenser, möten, sammanträden – praktiskt taget överallt, där människor med olika modersmål möts. Ofta säger man också konferenstolkning, när man talar om tolkning, då det är oftast på konferens man behöver tolkning. Man bör komma ihåg att tolk och översättare är två olika yrken.

När man anlitar en tolk, bör man alltid tänka på att informera tolken om evenemanget minst tre veckor, ännu bättre en månad i förväg, för att han/hon skall kunna ge bästa möjliga service. Kunden bör vara noggrann och se till att alla som håller föredrag skickar in sina texter i tid för att kunna förse tolkarna med nödvändiga material senast fem arbetsdagar innan evenemanget. Vid enklare tal eller texter räcker det med två-tre dagar. Så kan tolken garantera ett resultat med bästa kvalitet, då han/hon hinner sätta sig in i föredragets ämne, använd terminologi, talarens språkbruk mm. Om texten till föredrag saknas kan tolken begära ett högre pris för simultantolkning.

» Begär prisoffert för tolkning…

Olika slag av tolkning

Konsekutiv tolkning
Talarens anförande tolkas oftast uppdelat i 5- till 15-minuters stycken, beroende på textens svårighetsgrad, även tolkning av kortare fraser förekommer. Konsekutiv tolkning kräver ingen specialutrustning, tolken använder sina anteckningar som han/hon har gjort under anförandet.
Simultantolkning
Tolkning sker i en tolkkabin samtidigt som talaren håller sitt anförande som åhörarna hör på målspråket genom speciella hörlurar. Tolkarna arbetar alltid minst i par i tolkkabinen, då en tolk inte orkar tolka längre än en halv timme utan avbrott.
Visktolkning
Liknar simultantolkning, då tolkning sker samtidigt med talarens anförande, skillnaden ligger i att ingen tolkutrustning används och det tolkade anförandet viskas endast till ett par åhörare.
Tolkning av nedskriven text
Här tolkas inte ett muntligt anförande utan materialet i källspråket läses upp högt från pappret på målspråket.
Teckenspråkstolkning
Som det framgår av benämningen tolkas texten antingen till eller från teckenspråk för att garantera språklig jämställdhet för alla parter. I Estland är det Estlands Teckenspråkstolkars Förening som har hand om det.

Beställning av tolkuppdrag

När det gäller tolkning, talar man om A-, B- och C-språk. Det förstnämnda är tolkens modersmål som tolken tolkar till och från. B-språk är ett aktivt främmande språk som tolken behärskar mycket bra och kan tolka både till och från, dvs. i B-språk förekommer tolkning till båda håll. C-språk är ett passivt främmande språk som tolken använder endast för att tolka till sitt modersmål och inte tvärtom. En tolk (och även översättare) har oftast ett B-språk och ett eller två C-språk. Inom EU tillåts exempelvis endast ett B-språk.

Simultan-, konsekutiv och visktolkning förekommer oftast. Tolkning av nedskriven text och teckenspråkstolkning används mindre. Man kan även tala om konferenstolkning som oftast är simultantolkning. Branschvis kan man skilja mellan tolkning i domstol, media, myndigheter och EU-tolkning. Som ett eget slag kan relätolkning nämnas, som innebär att ett språk tolkas via ett annat tolkat språk, ett s.k. pivotspråk.

Vilka egenskaper krävs av en tolk

Tolkyrket passar för personer som är öppna och inte rädda för att stå och tala inför ett stort antal människor. Samtidigt måste en tolk vara ganska tillbakadragen, då tolken aldrig får synas mer än själva talaren. En tolk måste se förbi sina principer och ståndpunkter och framföra talarens tankar som sina egna, annars kan budskapet som når åhörarna bli förvrängt. Speciellt simultantolkning kräver bra koncentrationsförmåga och hög stresstålighet.

Skillnader mellan tolkning och översättning

Även om både översättning och tolkning har samma syfte, skiljer de sig från varandra i flera olika avseenden. Följande kan lyftas fram som största skillnader:

Textens återgivande
Tolkad text framförs av tolken en gång, varefter ingen hör, läser eller analyserar den igen. En översättning däremot består och kan bl.a. läsas om, korrigeras, analyseras och översättas på nytt.
Hjälpmedel
En tolk kan endast förlita sig på källtexten och egna kunskaper samt förmågan att förutse vad talaren kan säga härnäst. Översättaren har tillgång till olika lexikon, andra texter i samma ämne, och råd och hjälp från experter i ämnet. Då betänketiden vid exempelvis simultantolkning är mycket kort, kan tolkar ibland få problem med tolkning av skämt eller idiom, eftersom det kan ta längre tid att komma på motsvarigheten på målspråket.
Betänketid
Vid simultan- och visktolkning har man kortast tid att tänka och måste reagera snabbt, direkt efter att talaren har påbörjat sin mening. Vid konsekutiv tolkning har man lite mer tid att tillgå, då tolkning sker med en tidsfördröjning. En översättare har oftast gott om tid att tänka, ända till leveransdatumet, och som regel även tid för att gå igenom den översatta texten.
Lagarbete
Det gäller framförallt för simultantolkning, då man jobbar två eller tre i samma kabin och hjälper varandra vid behov. Översättare jobbar oftast individuellt och rådgör med andra vid behov.
Återkoppling från kunden
Vid tolkning är kunden med i processen och kan ge återkoppling direkt efter tolkning. Vid översättning är inte återkopplingen så direkt och det kan hända att den uteblir helt.

Tolkning i EU

EU-apparaten ger jobb till flest tolkar än någon annan internationell organisation. Då unionen har 23 officiella språk och 27 medlemsländer, med rätt att använda sitt modersmål i ärenden, har tolkar (och även översättare) mycket jobb att göra. Det finns 350 tolkar i EU-apparaten anställda som tjänstemän, plus 2500 tolkar i reserv som biträdande tolkar.

Institutioner med egen tolktjänst är Europaparlamentet, EU-kommissionen och Europadomstolen. Flest tolkar anlitas till parlamentets sammanträden, där 800-1000 tolkar deltar. Tolkar används även på diverse möten (fraktionsmöten, delegationsmöten mm.), på presskonferenser och utlandsmissioner.

Priset för tolkning

från 550 EEK per timme

Priset för tolkning beräknas per timme. Vid en första anblick kan timpriset kännas skrämmande högt, men man får inte glömma att tolkning föregås av grundliga förberedelser, där tolken sätter sig in i ämnet, eventuella föredrag och terminologin som används. Om tolken kommer från annan ort, kan reseersättning samt ersättning för transport och hyra av tolkutrustning (vid simultantolkning) tillkomma.

» Begär prisoffert för tolkning…